فروشگاه طنین تعزیه قودجان : مرکز خرید و پخش مراسم و نسخه تعزیه مستقر در قودجان خوانسار اصفهان - پخش مستقیم و زنده مجالس تعزیه قودجان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان ۹۸ - ۱۳۹۸

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

جستجو

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان

تعزیه شهادت امام حسین (ع) قودجان

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم علی آقا ترابی(امام حسین)- رضا حیدری(حضرت زینب) - محمد رضایی(درویش و جبرئیل)- عباس جواهری(قیس ) -مرحوم خلیل رضایی(وزیر قیس)- مهرداد حجازی مهر (فاطمه صغری) مرحوم علی محمد حجازی مهر(شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد)- مسعود حجازی مهر (حرمله) - حسن برکتی و امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم علی آقا ترابی(امام حسین)-مرحوم رضا مشایخی(حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - خلیل رضایی(قیس هندی) - جواد کریمی(وزیر قیس) - علی قویدل(شهربانو)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - محمد رضا امینی (حرمله) - مسعود حجازی مهر(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام حسین) - مظفر قربانژاد(حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - خلیل رضایی(قیس هندی) - جواد کریمی(وزیر قیس) - صادق مشایخی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - محمدرضا امینی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام حسین) - مظفر قربانژاد(حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - جواد کریمی(قیس هندی) - حسن عقیقی(وزیر قیس) - محمود معینی(فضه)
حسن برکتی(شمر) - اسماعیل محمدی(ابن سعد) - مرتضی صفاریان (حرمله) - محمد رضا امینی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام حسین) - علاءالدین قاسمی(حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش)- رضا حیدری(قیس) - حسن عقیقی(وزیر قیس)- حسین عقیقی(سکینه)-قربانژاد(فضه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - یوسف معصومی (حرمله) - محمد رضا امینی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام حسین)-مظفر قربان نژاد(حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل و درویش)-خلیل رضایی(قیس)- حسن عقیقی (وزیر قیس) - برکتی پور(امام سجاد و فاطمه صغری)- حسین عقیقی(جده و رقیه) -علی عقیقی (عبدالله)
حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر ( حرمله ) - سید محمد رضا امینی ( محمد اشعث )

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام حسین)-محمود معینی(حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل و درویش)-خلیل رضایی(قیس هندی)- برکتی پور(وزیر)- امیر مقدم (فاطمه صغری) -بخشی نیا(عرب)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - محمد رضا امینی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی(امام حسین)-عباس جواهری(حضرت زینب) - محمود معینی (فضه)- محمد رضایی (جبرئیل و درویش)- برکتی پور (امام سجاد) - امیر مقدم (فاطمه صغری)- مشتاقی(عبدالله)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - محمد رضا امینی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام حسین)-حسن نرگس خانی(حضرت زینب) - حسن برکتی پور (قیس و امام سجاد) - مسعود حجازی (وزیر قیس) - امیر مقدم (فاطمه صغری) - الیاس مشتاقی (عبدالله)
حسن برکتی ( شمر) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد) - محمد رضا امینی ( حرمله و مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام حسین)-حسن گلخطمی(حضرت زینب)- محمد رضایی(جبرئیل و درویش) -نرگس خانی(سلطان قیس)- برکتی پور(امام سجاد) - زینعلی(فاطمه صغری)- مشتاقی(جده)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - محمد رضا امینی(محمد اشعث)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(امام حسین) -حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) -خلیل رضایی(سلطان قیس) - امیرصفری(وزیر قیس،امام سجاد)- محمد طوطی(سکینه وعبدالله)
حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - محمد رضا امینی (محمد اشعث)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم مشایخی(امام حسین)-حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمد رضایی(جبرئیل و درویش) - نرگس خانی(سلطان قیس) اسماعیل احمدپور(وزیر قیس،امام سجاد)-طوطی(سکینه،عبدالله)
حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - مسعود حجازی مهر (حرمله) - سید محمد رضا امینی(محمد اشعث)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم مشایخی(امام حسین) -حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی (فضه)- برکتی پور(امام سجاد) - خلیل رضایی - (زعفر جنی) - شیخ حسینی(سکینه) - محمد طوطی(عبدالله)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - محمد رضا امینی(محمد اشعث) - یوسف معصومی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم مشایخی(امام حسین) - حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی(فضه) حسن برکتی پور(امام سجاد)- مظفر قربانژاد (درویش) - شیخ حسینی (سکینه) - محمد طوطی (عبدالله)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - سید محمد رضا امینی(مبارز) - یوسف معصومی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم مشایخی(امام حسین) - حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی(فضه) - امیر صفری(امام سجاد) - مظفر قربانژاد (قیس و زعفرجنی) - شیخ حسینی(سکینه) - طوطی(عبدالله)
محمدرضا امینی (شمر)- مرتضی صفاریان(ابن سعد) - حسن برکتی (ابن سعد قتلگاه)- مسعود حجازی(حرمله)- یوسف معصومی(مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محمد رضایی(امام حسین) - سید حسن گلخطمی(حضرت زینب) - محمود معینی(شهربانو) - امیر صفری(جبزئیل)- مظفر قربانژاد (درویش ، زعفرجنی)- طوطی(سکینه)- شیخ حسینی(عبدالله)
حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) -  علیرضا سعیدی (حرمله) - سید محمدرضا امینی (محمد اشعث کندی)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حاج محمدرضایی(امام حسین)- گلخطمی(حضرت زینب)- صفری (جبرئیل) - گیوه کش (قیس و زعفرجنی)- معینی (شهربانو)- مظفرقربانژاد (درویش)- محمد صفاریان(رقیه)- محبی(عبدالله)
حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) -  علیرضا سعیدی (مبارز ، حرمله) - سید محمدرضا امینی (مبارز و محمد اشعث کندی)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حاج محمدرضایی(امام حسین)- گلخطمی(حضرت زینب)- صفری (جبرئیل) - گیوه کش (قیس و زعفرجنی)عینی(فضه وشهربانو)-قربانژاد (درویش)- محمد صفاریان(رقیه)-امیرعلی حیدری(عبدالله)
حاج حسن برکتی (شمر و محمد اشعث کندی) - حاج مرتضی صفاریان (ابن سعد)-  علیرضا سعیدی (مبارز ،حرمله) -محمدرضا امینی (مبارز)

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
حاج محمدرضایی(امام حسین)- گلخطمی(حضرت زینب)- امیر صفری (جبرئیل) - گیوه کش (قیس و زعفرجنی)- معینی (فضه)- قربانژاد (درویش)- محمد حسین محبی (رقیه)- حیدری (عبدالله)
سید محمدرضا امینی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محسن گیوه کش (امام حسین)- حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حاج محمد رضایی (جبرئیل) - امیر صفری (امام سجاد)- علاءالدین قاسمی (قیس)- معینی (فضه)- مظفر قربانژاد (درویش)- حیدری (سکینه)- فلاحتکار (عبدالله)
حاج حسن برکتی ( شمر ) - سید محمدرضا امینی (ابن سعد ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد قتله گاه ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله ) - محمد بخشی نیا ( مبارز )

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محسن گیوه کش (امام حسین)- حسن گلخطمی (حضرت زینب)- حاج محمد رضایی (جبرئیل) - امیر صفری (امام سجاد)- حسن عقیقی (قیس)- معینی (فضه)- مظفر قربانژاد (درویش)- رضا بصائری (سکینه)- جواد مرادی (عبدالله)
سید محمدرضا امینی( شمر ) - حاج محمد بخشی نیا (ابن سعد ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد قتله گاه ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله )

تعزیه امام حسین (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
محسن گیوه کش (امام حسین)- حسن گلخطمی (حضرت زینب)-حاج محمد رضایی (جبرئیل) - محمد طوطی (امام سجاد)- مظفر قربانژاد و حسن عقیقی (قیس و وزیر)- معینی (فضه و شهربانو)- امیر صفری (درویش)- جواد مرادی (سکینه)- رضا بصائری (عبدالله) حاج حسن برکتی ( شمر ) - حاج مرتضی صفاریان (ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( اشعث کندی ) -  علیرضا سعیدی ( حرمله )

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

logo-samandehi

ابزار اینستا گرام

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com