فروشگاه طنین تعزیه قودجان : مرکز خرید و پخش مراسم و نسخه تعزیه مستقر در قودجان خوانسار اصفهان - پخش مستقیم و زنده مجالس تعزیه قودجان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان ۹۸ - ۱۳۹۸

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

جستجو

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان

تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) قودجان

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۰

ذاکرین موافق ذاکرین مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) - مرحوم علی آقا ترابی(امام حسین) - علی قویدل(زینب) - مهرداد حجازی مهر(علی اکبر) - حسین هدایتی(حضرت قاسم) - صادق مشایخی(سکینه)
مرحوم علی محمد حجازی مهر(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - یوسف معصومی(حرمله) - حسن برکتی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی(حضرت عباس) - مرحوم علی ترابی(امام حسین) - علی قویدل(زینب) - احمد عزیزی(شهربانو) - مهرداد حجازی (علی اکبر) - حسین هدایتی(حضرت قاسم) - محمد هدایتی(سکینه)
مرحوم علی محمد حجازی مهر( شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - حسن برکتی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) - مرحوم ترابی(امام حسین) - علی قویدل (زینب)- احمد عزیزی (علی اکبر)- حسین هدایتی (قاسم)- صادق مشایخی ( سکینه ) -خلیل رضایی(شهربانو) حسن برکتی ( شمر و حکم ابن طفیل ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( حرمله )

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) - مرحوم ترابی(امام حسین) - خلیل رضایی ( زینب) - جواد کریمی (شهربانو) - مهرداد حجازی (علی اکبر)- حسین هدایتی(قاسم)- صادق مشایخی(سکینه)
حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - سید محمدرضا امینی ( حکم ابن طفیل )

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علاءالدین قاسمی(حضرت عباس)- مرحوم رضا مشایخی(امام حسین) - علی قویدل (زینب) - معین (شهربانو) - مهرداد حجازی (علی اکبر)- علیرضا رضایی(قاسم)- مهدی قاسمی(سکینه)
حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد و حرمله ) - میرزا ابوالفضل منبتکار و سید محمدرضا امینی ( مبارز )

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد(حضرت عباس)-مرحوم رضا مشایخی(امام حسین)- محمود معینی(زینب)- باقر خلیلی(شهربانو)- مهرداد حجازی مهر (علی اکبر)- حسین هدایتی(قاسم)- میلاد هوشمند(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - مسعود حجازی مهر(حرمله) - محمدرضا امینی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد(حضرت عباس)-محمد رضایی(امام حسین)- محمود معینی(زینب)- خلیل رضایی(شهربانو)- مهرداد حجازی(علی اکبر)- حسین هدایتی(قاسم)- میلاد هوشمند(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - محمدرضا امینی(ابن سعد) - مرتضی صفاریان(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس)-محمد رضایی(امام حسین)- محمود معینی(زینب)- جواد کریمی(شهربانو)- مهرداد حجازی (علی اکبر)- حسین هدایتی(قاسم)- میلاد هوشمند(سکینه)
اسماعیل محمدی(شمر) - حسن برکتی(ابن سعد) - مرتضی صفاریان(حرمله) - محمدرضا امینی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علاءالدین قاسمی(حضرت عباس)-محمد رضایی(امام حسین)- حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو)- مهدی قاسمی (علی اکبر)- حسن عقیقی (قاسم)- محمد قاسمی (سکینه)
حسن برکتی(شمر و حکم ابن طفیل) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - یوسف معصومی(حرمله) - محمدرضا امینی(مبارز)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علاءالدین قاسمی(حضرت عباس)- مرحوم مشایخی(امام)- مظفر قربانژاد (زینب)-محمود معینی(شهربانو)- مهدی قاسمی(علی اکبر)- حسین عقیقی(قاسم)- میلاد هوشمند(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - یوسف معصومی(حرمله) - محمدرضا امینی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) - مرحوم علی آقا ترابی (امام حسین) - محمد رضایی(زینب) - حسن برکتی پور(علی اکبر) - حسین عقیقی(قاسم) - علی عقیقی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - محمد رضا امینی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - مظفر قربانژاد(زینب) - حسن برکتی پور(علی اکبر) - حسین عقیقی(قاسم) - علی عقیقی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - محمد رضا امینی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی(حضرت عباس)- مرحوم رضا مشایخی(امام)- محمود معینی(زینب)- خلیل رضایی(شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- امیر صفری(قاسم)- الیاس مشتاقی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد و حرمله) - محمد رضا امینی(مبارز) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
عباس جواهری(حضرت عباس)- مرحوم رضا مشایخی(امام)- محمود معینی(زینب)- خلیل رضایی(شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- امیر مقدم(قاسم)- الیاس مشتاقی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - محمد رضا امینی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس)- محمد رضایی(امام)- حسن نرگس خانی(زینب)- خلیل رضایی(شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- امیر مقدم(قاسم)- محمد زینعلی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - محمدرضا امینی(ابن سعد) - مرتضی صفاریان(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(حضرت عباس)- مرحوم رضا مشایخی(امام)- محمود معینی(زینب)- خلیل رضایی(شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- امیر مقدم(قاسم)- محمد زینعلی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - محمدرضا امینی(ابن سعد) - مرتضی صفاریان(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس)- محمد رضایی(امام) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- محمد زینعلی(قاسم)- مسعود آقا بزرگی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - محمدرضا امینی(ابن سعد) - مرتضی صفاریان(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی(حضرت عباس)- حسن نرگس خانی(امام حسین) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) -امیر صفری (علی اکبر)- محمد زینعلی(قاسم)- محمد طوطی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - سیدمحمدرضا امینی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(حضرت عباس)- مرحوم رضا مشایخی(امام) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) -اسماعیل احمدپور(علی اکبر)-محمد زینعلی(قاسم)-محمد طوطی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - سیدمحمدرضا امینی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس)- محمد رضایی(امام حسین) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) -حسن برکتی پور(علی اکبر)- بهزاد جعفری(قاسم)- محمد طوطی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - سیدمحمدرضا امینی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) -امیر صفری (علی اکبر)- مهدی کلانتری(قاسم)- محمد طوطی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - یوسف معصومی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - حسن گلخطمی(زینب)- حسن برکتی پور(شهربانو) - امیر صفری(علی اکبر)- مهدی کلانتری(قاسم)- طوطی(سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - علیرضا سعیدی(حرمله) - مسعود حجازی مهر(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش(حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) -مهدی کلانتری(علی اکبر)- محمد طوطی(قاسم)- صفاریان(سکینه)
محمد رضا امینی(شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - علیرضا سعیدی(حرمله) - حسن برکتی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربان نژاد (حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) - رسول تقی زاده (علی اکبر)- محمد طوطی(قاسم)- محمدصفاریان (سکینه)
حسن برکتی(شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - محمد رضا امینی (حکم ابن طفیل و مبارز ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش(حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - حسن گلخطمی(زینب)- محمود معینی(شهربانو) -مهدی کلانتری(علی اکبر)- محمد طوطی(قاسم)- محبی(سکینه) حسن برکتی (شمر) - مرتضی صفاریان(ابن سعد) - علیرضا سعیدی(حرمله) - محمد رضا امینی(حکم ابن طفیل)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محمد حسین محبی (سکینه)
حاج حسن برکتی( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - محمد رضا امینی (حکم) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علاءالدین قاسمی (حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- محمد حسین محبی (سکینه) 
حاج حسن برکتی( شمر ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - محمد رضا امینی (حکم) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- مهدی کلانتری (علی اکبر)- محمد طوطی (قاسم)- جواد مرادی (سکینه) 
حاج حسن برکتی ( شمر ) - حاج مرتضی صفاریان (ابن سعد) - محمد رضا امینی (حکم ابن طُفیل ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

تعزیه حضرت عباس (ع) قودجان ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش (حضرت عباس) - محمد رضایی(امام حسین) - سید حسن گلخطمی ( حضرت زینب)- محمد طوطی (علی اکبر) - جواد مرادی (قاسم)- رضا بصائری (سکینه) 
سید محمدرضا امینی ( شمر ) - حاج مرتضی صفاریان (ابن سعد) - حاج حسن برکتی (حکم ابن طُفیل ) - علیرضا سعیدی ( مبارز و حرمله)

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

logo-samandehi

ابزار اینستا گرام

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com