فروشگاه طنین تعزیه قودجان : مرکز خرید و پخش مراسم و نسخه تعزیه مستقر در قودجان خوانسار اصفهان - پخش مستقیم و زنده مجالس تعزیه قودجان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان ۹۸ - ۱۳۹۸

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

جستجو

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان

تعزیه شهادت حضرت علی اکبر (ع) قودجان

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۶۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی (علی اکبر) - مرحوم رضا مشایخی (ام لیلا) - مرحوم علی آقا ترابی (امام حسین)- علی قویدل (حضرت زینب)
مرحوم علی محمد حجازی مهر (شمر و منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۷۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر(علی اکبر)- علی قویدل (ام لیلا)- مرحوم علی آقا ترابی (امام حسین) - مرحوم رضا مشایخی (حضرت زینب)
مرحوم علی محمد حجازی مهر (منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - یوسف معصومی ( شمر ) - احمد حجازی مهر ( مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۷۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر(علی اکبر)- علی قویدل (ام لیلا)- مرحوم علی آقا ترابی (امام حسین) - رضا حیدری (حضرت زینب)
مرحوم علی محمد حجازی مهر (منقذ) - مرتضی صفاریان (ابن سعد) - حسن برکتی (شمر) - سید محمدرضا امینی ( مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۷۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
احمد عزیزی (حضرت علی اکبر) - عباس جواهری ( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - علی قویدل (حضرت زینب)
حسن برکتی ( شمر و منقذ ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - محمدرضا امینی ( شمر )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۷۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر (علی اکبر) - علاءالدین قاسمی( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - علی قویدل (حضرت زینب)
حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - میرزا ابوالفضل منبتکار ( مبارز ) - محمد رضا امینی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۷۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر(علی اکبر) - مرحوم رضا مشایخی( ام لیلا ) - محمد رضایی (امام حسین) - محمود معینی (حضرت زینب)
حسن برکتی ( شمر ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - مسعود حجازی مهر(منقذ) - محمدرضا امینی ( شمر )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر(حضرت علی اکبر) - مظفر قربانژاد ( ام لیلا )- محمد رضایی (امام حسین)- مرحوم رضا مشایخی(حضرت زینب)
اسماعیل محمدی ( منقذ) - مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) - حسن برکتی (شمر) - محمدرضا امینی (مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی قاسمی(علی اکبر) - رضا حیدری(غلام ترک) -مظفر قربانژاد (ام لیلا)- محمد رضایی( امام ) - حسن عقیقی(حضرت زینب)
حسن برکتی ( منقذ) -  مرتضی صفاریان ( حرمله ) -  یوسف معصومی ( ابن سعد ) - محمد رضا امینی (شمر) 

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور(علی اکبر) -مرحوم رضا مشایخی(ام لیلا)- محمد رضایی( امام حسین ) - مظفر قربانژاد (حضرت زینب)
حسن برکتی ( منقذ) -  مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) -  محمدرضا امینی ( شمر ) - مسعود حجازی مهر ( مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور (علی اکبر) - عباس جواهری ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین ) - محمود معینی (حضرت زینب)
حسن برکتی ( منقذ) -  مرتضی صفاریان ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - محمدرضا امینی ( مبارز )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن نرگس خانی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مرحوم رضا مشایخی(حضرت زینب)
حسن برکتی ( منقذ) -  محمدرضا امینی ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان ( سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن نرگس خانی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مرحوم رضا مشایخی(حضرت زینب)
حسن برکتی ( منقذ) -  محمدرضا امینی ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان ( سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- حسن نرگس خانی(حضرت زینب)
حسن برکتی ( منقذ) -  محمدرضا امینی ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان ( سرگروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- حسن نرگس خانی(حضرت زینب)
حسن برکتی ( منقذ) -  محمدرضا امینی ( ابن سعد ) -  مسعود حجازی مهر (شمر) - مرتضی صفاریان (سر گروه مبارزین )

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
اسماعیل احمد پور (علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- حسن نرگس خانی(حضرت زینب)
حسن برکتی(منقذ)- محمدرضا امینی(ابن سعد)- مسعود حجازی (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین ) - علیرضا سعیدی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)
حسن برکتی(منقذ)- محمدرضا امینی(ابن سعد)- مسعود حجازی (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین ) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)
حسن برکتی(منقذ)- محمدرضا امینی(ابن سعد)- مسعود حجازی (شمر) - مرتضی صفاریان (سرگروه مبارزین ) - یوسف معصومی (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن برکتی پور (علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب )
حسن برکتی(منقذ)- مسعود حجازی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - مرتضی صفاریان(سرگروه مبارزین)- علیرضا سعیدی(مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (حضرت علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب )
حسن برکتی(منقذ)- محمدرضا امینی (ابن سعد)- مسعود حجازی (شمر) - مرتضی صفاریان(سرگروه مبارزین)- علیرضا سعیدی(مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
رسول تقی زاده (حضرت علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  محمد رضایی( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب )
حسن برکتی(مبارز و منقذ )- محمدرضا امینی (شمر) - مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- مهدی کثیری (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر(ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (حضرت علی اکبر)- گلخطمی ( ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین )- صفری (غلام ترک)- قربانژاد (حضرت زینب) حاج حسن برکتی( منقذ )- محمدرضا امینی (شمر)- مرتضی صفاریان(ابن سعد)- علیرضا سعیدی(مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر(ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (حضرت علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) -  حاج محمد رضایی( امام حسین )- مظفر قربانژاد (حضرت زینب )
محمدرضا امینی ( منقذ ) - حاج حسن برکتی( شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- محمد بخشی نیا (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر(ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق

ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (علی اکبر) - حسن گلخطمی ( ام لیلا) - حاج محمد رضایی( امام حسین )- صفری (غلام ترک) - حیدری(حضرت سکینه) 

حاج حسن برکتی ( منقذ ) - محمدرضا امینی ( شمر)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- بخشی نیا (مبارز) 

تعزیه حضرت علی اکبر(ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (علی اکبر) - حسن گلخطمی (ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین )- قربانژاد (حضرت زینب )- مرادی (سکینه)
محمدرضا امینی ( شمر) - حاج حسن برکتی( منقذ)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- محمد بخشی نیا (مبارز)

تعزیه حضرت علی اکبر(ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (علی اکبر) - حسن گلخطمی (ام لیلا) - محمد رضایی( امام حسین )- صفری ( غلام ترک )- بصائری (سکینه)
حاج حسن برکتی ( شمر) - سید محمدرضا امینی ( منقذ)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- علیرضا سعیدی (مبارز)- مهدی کثیری (مبارز)

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

logo-samandehi

ابزار اینستا گرام

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com