فروشگاه طنین تعزیه قودجان : مرکز خرید و پخش مراسم و نسخه تعزیه مستقر در قودجان خوانسار اصفهان - پخش مستقیم و زنده مجالس تعزیه قودجان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان ۹۸ - ۱۳۹۸

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

جستجو

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان

تعزیه شهادت حضرت قاسم (ع) قودجان

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۶۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - (علی قویدل(مادر قاسم) - مرحوم رضا مشایخی (ام لیلا) - محمد رضایی (وهب)  مرحوم علی محمد حجازی مهر(ازرق)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- یوسف معصومی  (شمر) - مرحوم احمدرضا حجازی (سر گروه مبارزین )

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۷۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - (علی قویدل(مادر قاسم) - مرحوم رضا مشایخی (ام لیلا) - محمد رضایی (وهب) مرحوم علی محمد حجازی مهر(ازرق)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- یوسف معصومی  (شمر) - مرحوم احمدرضا حجازی (سر گروه مبارزین )

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۷۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - خلیل رضایی (مادر قاسم) -  علی قویدل( ام لیلا )-  عباس جواهری(حضرت زینب )
مرحوم علی محمد حجازی مهر(ازرق)- مرتضی صفاریان (ابن سعد)- حسن برکتی(شمر) - عقیقی ، کثیری ، مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۷۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهرداد حجازی مهر (حضرت قاسم) - علی قویدل (مادر قاسم) - مرحوم رضا مشایخی( ام لیلا )-  جواد کریمی(حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- احمد حجازی مهر (ابن سعد)- حسن برکتی(شمر) - عقیقی ، کثیری ، مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
سید حسین هدایتی (حضرت قاسم) - محمود معینی (مادر قاسم) - مظفر قربانژاد( ام لیلا )-  باقر خلیلی(حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- محمدرضا امینی (ابن سعد)- حسن برکتی(شمر) - مسعود حجازی مهر و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی قاسمی (قاسم) -رضا حیدری (امام)- علاءالدین قاسمی (مادر قاسم) - قربانژاد(ام لیلا)-مرحوم مشایخی(حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- محمدرضا امینی (ابن سعد)- حسن برکتی(شمر) - آقا کثیری  و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین عقیقی (حضرت قاسم) - حسن برکتی پور (مادر قاسم) - مظفر قربان نژاد (ام لیلا) - محمود معینی (حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - علی هوشیاری ، مهدی کثیری  و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری ( حضرت قاسم ) - مرحوم رضا مشایخی ( ام لیلا ) - اکبر نوروزی (مادر قاسم) - محمود معینی (حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - سید محمود مرتجی و علی هوشیاری (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر سلیمانی مقدم (حضرت قاسم) - مرحوم رضا مشایخی (مادر قاسم) - عباس جواهری (ام لیلا)- محمود معینی (حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - علی هوشیاری  و مرتجی (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد زینعلی (حضرت قاسم) - حسن نرگس خانی (مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- مرحوم رضا مشایخی (حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - حجت اله کشوری (پسران ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد زینعلی (حضرت قاسم) - حسن نرگس خانی (مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- محمود معینی (حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - مسعود حجازی مهر (مبارز)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد زینعلی (حضرت قاسم) - حسن نرگس خانی (مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- مرحوم رضا مشایخی (حضرت زینب )
مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - حجازی ، سعیدی ، مرتجی و هوشیاری (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
بهزاد جعفری (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- مرحوم رضا مشایخی (حضرت زینب)
مرتضی صفاریان (ازرق)- حسن برکتی (ابن سعد)- محمدرضا امینی (شمر) - حجازی ، معصومی ، مرتجی و کثیری (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- مرحوم رضا مشایخی (حضرت زینب)
مرتضی صفاریان(ازرق)- حسن برکتی(ابن سعد)-محمدرضا امینی(شمر) - مسعود حجازی ، یوسف معصومی ، علیرضا سعیدی (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مهدی کلانتری (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- مرحوم رضا مشایخی (حضرت زینب)
مرتضی صفاریان(ازرق)- حسن برکتی(ابن سعد)-محمدرضا امینی(شمر) - مسعود حجازی ، یوسف معصومی ، علیرضا سعیدی (فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی (حضرت قاسم) - مظفر قربانژاد ( مادر قاسم ) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- محسن گیوه کش (حضرت زینب)
مرتضی صفاریان(ازرق)- حسن برکتی(ابن سعد)-محمدرضا امینی(شمر) -  علیرضا سعیدی ، مرتجی و مهدی کثیری(فرزندان ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی (حضرت قاسم) - محسن گیوه کش( مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)
مرتضی صفاریان(ازرق)-حسن برکتی(شمر)-محمدرضا امینی(ابن سعد) - علیرضا سعیدی (مبارز و پسر ازرق) - مهدی کثیری(پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی (حضرت قاسم) - محسن گیوه کش( مادر قاسم) - سید حسن گلخطمی (ام لیلا)- مظفر قربانژاد (حضرت زینب)
مرتضی صفاریان (ازرق)- سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی( شمر)حسن برکتی ( پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی (حضرت قاسم) - گیوه کش ( مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- قربانژاد (حضرت زینب)-عقیقی (مادر وهب)
مرتضی صفاریان (ازرق)- سید محمدرضا امینی (ابن سعد) - علیرضا سعیدی( شمر)حسن برکتی ( پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی(حضرت قاسم)- گیوه کش(مادر قاسم)- گلخطمی (ام لیلا)- علاءالدین قاسمی(حضرت زینب)-معینی(مادر وهب)
حاج مرتضی صفاریان ( ازرق ) - سید محمد رضا امینی ( ابن سعد )  -  حاج حسن برکتی ( شمر ) علیرضا سعیدی ( پسر ازرق )

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی (حضرت قاسم) - قربان نژاد ( مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- گیوه کش (حضرت زینب)- امیر صفری ( وهب)
حاج مرتضی صفاریان ( ازرق )- سید محمدرضا امینی ( ابن سعد) - حاج حسن برکتی ( شمر)علیرضا سعیدی ( پسر ازرق)

تعزیه حضرت قاسم (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
جواد مرادی (حضرت قاسم) - قربان نژاد ( مادر قاسم) - حسن گلخطمی (ام لیلا)- کلانتری (حضرت زینب)- امیر صفری ( وهب)
حاج مرتضی صفاریان ( ازرق )- حاج حسن برکتی ( ابن سعد) - علیرضا سعیدی ( شمر )- سید محمدرضا امینی ( سردار )

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

logo-samandehi

ابزار اینستا گرام

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com