فروشگاه طنین تعزیه قودجان : مرکز خرید و پخش مراسم و نسخه تعزیه مستقر در قودجان خوانسار اصفهان - پخش مستقیم و زنده مجالس تعزیه قودجان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان ۹۸ - ۱۳۹۸

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

جستجو

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان

تعزیه شهادت حضرت مسلم (ع) قودجان

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۶۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علاءالدین قاسمی(حضرت مسلم)- مرحوم ترابی (امام حسین) - حاج محمد رضایی(هانی)- محمود معینی(طوعه)
مرحوم علی محمد حجازی مهر ( ابن زیاد )

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
رضا حیدری(حضرت مسلم)- مرحوم ترابی (امام حسین)-عباس جواهری (شریح)-علی قویدل (طوعه)-برادران هدایتی(طفلان)
مرحوم علی محمد حجازی مهر (ابن زیاد)- حسن برکتی(دروازه بان ، منادی و محمد اشعث) -محمدرضا امینی(صیاد و مبارز)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- مرحوم رضا مشایخی(امام حسین)-محمود معینی (طوعه)-علی و محمد سعیدی(طفلان)
حسن برکتی (ابن زیاد)- محمد رضا امینی (دروازه بان ، منادی و محمد اشعث) -مسعود حجازی مهر(صیاد و مبارز)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی(حضرت مسلم)- مرحوم مشایخی (امام حسین) - جواد کریمی (شریح)- معینی (طوعه)- برادران سعیدی(طفلان)
اسماعیل محمدی (ابن زیاد)- حسن برکتی (منادی و محمد اشعث) - محمدرضا امینی(دروازه بان) - مسعود حجازی مهر( مبارز)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علاءالدین قاسمی(حضرت مسلم)- محمد رضایی (امام حسین) - محمود معینی(طوعه)- حسین عقیقی و محمد قاسمی(طفلان)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(محمد اشعث) - یوسف معصومی(صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- محمد رضایی(امام حسین)- رضاحیدری (شریح) - علاءالدین قاسمی(هانی) - معینی(طوعه)
حسن برکتی (ابن زیاد) - مرتضی صفاریان(محمد اشعث) - محمدرضا امینی(صیاد و دروازه بان) - یوسف معصومی(معقل و مبارز)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم رضا مشایخی(حضرت مسلم)- مرحوم ترابی(امام حسین) - محمدرضایی(هانی) - خلیل رضایی(شریح) -معینی(طوعه)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (دروازه بان) - محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
عباس جواهری(حضرت مسلم)- مرحوم رضا مشایخی (امام حسین) -محمد زینلی والیاس مشتاقی(طفلان)- معینی(طوعه)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (دروازه بان و منادی) - محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(حضرت مسلم)- مرحوم رضا مشایخی (امام حسین) -محمد زینلی والیاس مشتاقی(طفلان)- معینی(طوعه)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(حضرت مسلم)- مرحوم علی ترابی (امام حسین) - حسین صفایی و مسعود آقا بزرگی(طفلان)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(حضرت مسلم)- مرحوم علی ترابی (امام حسین) - حسین صفایی و محمد طوطی (طفلان)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر (صیاد و دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسن نرگس خانی(حضرت مسلم)- مرحوم رضا مشایخی (امام حسین) - حسین صفایی و محمد طوطی (طفلان)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - علیرضا سعیدی(دروازه بان) - مسعود حجازی مهر (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- مرحوم رضا مشایخی (امام حسین) - محمد طوطی و میلاد شیخ حسینی (طفلان)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - یوسف معصومی(دروازه بان) - مسعود حجازی مهر (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- مرحوم رضا مشایخی (امام حسین) - طوطی و شیخ حسینی(طفلان)-گلخطمی(طوعه)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(دروازه بان و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر(منادی ) - یوسف معصومی (صیاد)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- مرحوم رضا مشایخی (امام حسین) - طوطی و شیخ حسینی(طفلان)-گلخطمی(طوعه)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر(صیاد) - علیرضا سعیدی (دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد (حضرت مسلم)- محسن گیوه کش (امام حسین) - شیخ حسینی و صفاریان (طفلان) - حسن گلخطمی(طوعه)
حسن برکتی (ابن زیاد) - محمدرضا امینی(منادی و محمد اشعث) - مسعود حجازی مهر(صیاد) - علیرضا سعیدی (دروازه بان)

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت مسلم )- مظفر قربان نژاد (امام حسین) - محبی و صفاریان (طفلان) - حسن گلخطمی (مختار ، طوعه)
حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت مسلم )- قربان نژاد(امام حسین) - محبی و حیدری (طفلان) - گلخطمی (طوعه)- طوطی (قاصد)
حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
قربان نژاد (حضرت مسلم )- گیوه کش (امام حسین) - محبی و حیدری (طفلان) - امیر صفری (مختار) - گلخطمی (طوعه)
حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت مسلم )- علاءالدین قاسمی(امام حسین) - گیوه کش(مختار) -مظفر قربانژاد (شریح) - گلخطمی (طوعه)
حاج حسن برکتی ( ابن زیاد)- سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی ( دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت مسلم )- قربان نژاد (امام حسین) - مرادی و بصائری (طفلان) - گلخطمی (مختار و طوعه)- کلانتری (قاصد)
حاج حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - محمد بخشی نیا ( صیاد )

تعزیه حضرت مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
امیر صفری (حضرت مسلم )- گیوه کش (امام حسین) - مرادی و بصائری (طفلان) - گلخطمی (مختار و طوعه)- طوطی (قاصد) حاج حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمدرضا امینی ( محمد اشعث ) - علیرضا سعیدی (دروازه بان) - حاج مرتضی صفاریان ( معقل )

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

logo-samandehi

ابزار اینستا گرام

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com