فروشگاه طنین تعزیه قودجان : مرکز خرید و پخش مراسم و نسخه تعزیه مستقر در قودجان خوانسار اصفهان - پخش مستقیم و زنده مجالس تعزیه قودجان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان ۹۸ - ۱۳۹۸

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

جستجو

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان

تعزیه شهادت طفلان مسلم (ع) قودجان

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۶۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد وحسین هدایتی(طفلان) - مرحوم رضامشایخی(چوپان)- علاءالدین قاسمی(چوپان ومسلم غائب)-علی قویدل(زن حارث)
مرحوم علی محمد حجازی مهر(حارث) - مرتضی صفاریان(ابن زیاد) - یوسف معصومی(منادی و غلام ابن زیاد)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد وحسین هدایتی(طفلان) - مرحوم رضامشایخی(چوپان)- محمدرضایی(چوپان ومسلم غائب)-علی قویدل(زن حارث)
مرحوم علی محمد حجازی مهر ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - یوسف معصومی ( منادی ) - احمد حجازی مهر ( غلام ابن زیاد )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین هدایتی و حیدری (طفلان) - رضا حیدری و محمد رضایی (چوپان)- محمدرضایی (مسلم غائب)- علی قویدل (زن حارث)
مرحوم علی محمد حجازی مهر ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) -  حسن برکتی ( غلام ابن زیاد )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
میلاد هوشمند و صادق مشایخی (طفلان) - مرحوم رضامشایخی و عباس جواهری ( چوپان ) - علی قویدل ( زن حارث )
حسن برکتی ( حارث ) - مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمد رضا امینی ( غلام ابن زیاد )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علی و محمد سعیدی(طفلان)- مرحوم مشایخی و محمد رضایی (چوپان)- مظفرقربانژاد(مسلم غائب)-محمودمعینی(زن حارث)
حسن برکتی(حارث) - مرتضی صفاریان(ابن زیاد) - محمد رضا امینی(منادی و غلام ابن زیاد)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علی و محمد سعیدی(طفلان)- مرحوم مشایخی و محمد رضایی (چوپان)- مظفرقربانژاد(مسلم غائب)-محمودمعینی(زن حارث)
اسماعیل محمدی ( حارث ) - حسن برکتی ( ابن زیاد ) - محمد رضا امینی ( غلام ابن زیاد )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۷۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین عقیقی و محمد قاسمی (طفلان) - مرحوم رضا مشایخی و محمد رضایی (چوپان) - علاءالدین قاسمی (مسلم غائب)
حسن برکتی(حارث) - مرتضی صفاریان(ابن زیاد) - محمدرضا امینی(غلام ابن زیاد) - یوسف معصومی (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین و علی عقیقی (طفلان)- مظفرقربانژاد وحسن برکتی پور (چوپان)-محمد رضایی(مسلم غائب)-محمودمعینی(زن حارث)
سید محمدرضا امینی(حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی و غلام ابن زیاد)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین و علی عقیقی (طفلان)- مظفرقربانژاد وحسن برکتی پور (چوپان)-محمد رضایی(مسلم غائب)-محمودمعینی(زن حارث)
سید محمدرضا امینی(حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی و غلام ابن زیاد)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمدزینعلی و الیاس مشتاقی(طفلان)- عباس جواهری وحسن برکتی پور(چوپان)-محمد رضایی(مسلم غائب)- معینی(زن حارث)
مرتضی صفاریان (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) - محمد رضا امینی (منادی و غلام ابن زیاد)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد زینعلی و الیاس مشتاقی (طفلان) - حسن نرگس خانی و حسن برکتی پور (چوپان) - محمد رضایی(مسلم غائب)
حسن برکتی (حارث) - سید محمد رضا امینی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی و غلام ابن زیاد)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد زینعلی و الیاس مشتاقی (طفلان) - حسن نرگس خانی و حسن برکتی پور (چوپان) - محمد رضایی(مسلم غائب)
مرتضی صفاریان (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی و غلام ابن زیاد)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین صفایی و مسعود آقابزرگی(طفلان)- مرحوم رضا مشایخی و محمد رضایی (چوپان) - حسن نرگس خانی(مسلم غائب)
حسن برکتی (حارث) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - محمد رضا امینی (غلام ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین صفایی ومحمد طوطی(طفلان)- حسن نرگس خانی و امیرصفری (چوپان)- رضایی(مسلم غائب)- گلخطمی (زن حارث)
حسن برکتی (حارث) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) - محمد رضا امینی (غلام ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
حسین صفایی و محمد طوطی (طفلان) - مرحوم  رضا مشایخی و محمد رضایی (چوپان)- حسن نرگس خانی (مسلم غائب)
محمدرضا امینی (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) -مسعود حجازی مهر (غلام ابن زیاد) - علیرضا سعیدی (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی و میلاد شیخ حسینی (طفلان) - مظفر قربانژاد و حسن برکتی پور(چوپان)- محمد رضایی (مسلم غائب)
حسن برکتی (حارث) - محمدرضا امینی (ابن زیاد) -مسعود حجازی مهر (غلام ابن زیاد) - یوسف معصومی (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی و میلاد شیخ حسینی (طفلان) - مرحوم رضا مشایخی و محمد رضایی (چوپان)- مظفر قربانژاد (مسلم غائب)
محمد رضا امینی (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) -مسعود حجازی مهر (غلام ابن زیاد) - یوسف معصومی (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد طوطی و میلاد شیخ حسینی (طفلان) - مرحوم رضا مشایخی و امیر صفری (چوپان)- محمد رضایی (مسلم غائب)
مرتضی صفاریان (حارث) - حسن برکتی (ابن زیاد) -محمد رضا امینی (غلام ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
میلاد شیخ حسینی و صفاریان (طفلان) - محمد رضایی(چوپان و مسلم غائب)- مظفر قربانژاد(چوپان)- حسن گلختمی(زن حارث)
حسن برکتی(حارث) - مرتضی صفاریان (ابن زیاد) -محمد رضا امینی (غلام ابن زیاد) - مسعود حجازی مهر (منادی)

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد حسین محبی و امیر حسین فلاحتکاری (طفلان)- محسن گیوه کش و امیر صفری (چوپان) -حسن گلختمی (زن حارث)
سید محمد رضا امینی ( حارث ) - حسن برکتی  ( ابن زیاد ) - علیرضا سعیدی ( غلام ابن زیاد و منادی )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد حسین محبی و امیر علی حیدری (طفلان مسلم) - محسن گیوه کش و امیر صفری ( چوپان ) - گلختمی (زن حارث)
حاج حسن برکتی ( حارث ) - حاج مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - سید محمد رضا امینی (غلام ابن زیاد ) - علیرضا سعیدی ( منادی )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد حسین محبی و امیر علی حیدری (طفلان مسلم) - رضایی و قربانژاد ( چوپان)- گلختمی (زن حارث)- امیر صفری (مشکور)
سید محمد رضا امینی ( حارث ) - حاج مرتضی صفاریان ( ابن زیاد ) - علیرضا سعیدی ( غلام )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد حسین محبی و امیر حسین فلاحتکار ( طفلان مسلم )- گیوه کش و صفری (چوپان)- گلختمی(زن حارث)- قربانژاد (شریح)
حاج مرتضی صفاریان ( حارث ) - حاج حسن برکتی ( ابن زیاد ) - سید محمد رضا امینی ( غلام )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
جواد مرادی و رضا بصائری ( طفلان )- رضایی و قربانژاد ( چوپان ) - گلختمی ( زن حارث)- گیوه کش (شریح)- صفری (مسلم غائب)
سید محمد رضا امینی ( حارث ) - حاج حسن برکتی ( غلام ) - حاج مرتضی صفاریان ( ابن زیاد) - علیرضا سعیدی ( منادی )

تعزیه طفلان مسلم (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
جواد مرادی و رضا بصائری (طفلان)-محسن گیوه کش و گلخطمی (چوپان)- کلانتری (زن حارث)- قربانژاد(شریح)- معینی (کنیز)
حاج حسن برکتی ( حارث ) - سید محمدرضا امینی ( غلام ) - حاج مرتضی صفاریان ( ابن زیاد) - علیرضا سعیدی ( منادی )

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

logo-samandehi

ابزار اینستا گرام

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com