فروشگاه طنین تعزیه قودجان : مرکز خرید و پخش مراسم و نسخه تعزیه مستقر در قودجان خوانسار اصفهان - پخش مستقیم و زنده مجالس تعزیه قودجان - لیست برنامه ها و ریز نقش ذاکرین تعزیه قودجان ۹۸ - ۱۳۹۸

پشتیبانی آفلاین طنین تعزیه

جستجو

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

سبد خرید

نام تعداد قیمت
جمع کل:   0 ریال
جزئیات

۴۰۰ مجلس موجود تعزیه قودجان

تعزیه شهادت امام رضا (ع) قودجان

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۷۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی (امام رضا) - میلاد هوشمند (امام تقی) - علی قویدل (اباصلت)- جواد کریمی(سلمانی)- مهرداد حجازی(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - محمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۷۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد(امام رضا)- علیرضا رضایی(امام جواد)- جواد کریمی (اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- مهرداد حجازی(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - محمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۷۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام رضا)-حسین عقیقی(امام تقی)- گلختمی (اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- مهدی قاسمی(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - محمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیرزن) - سید حسین هدایتی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربان نژاد(امام رضا)-حسین عقیقی(امام جواد)- محمود معینی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- برکتی پور(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - محمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - مسعود حجازی مهر (صیاد ، فضول ، نکیرین)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام رضا)-امیر مقدم(امام جواد)- محمود معینی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- برکتی پور(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - محمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ فروردین

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام رضا)-امیر مقدم (امام تقی)- برکتی پور(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- معینی(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینعلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۵ اسفند

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام رضا)-محمد زینعلی (امام جواد)-محمود معینی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- گلختمی(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان) - مسعود حجازی (عزرائیل و فضول) - محمد بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
نرگس خانی(امام رضا)-حسین صفایی(امام تقی)-سیدحسن گل ختمی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- معینی(جبرئیل)
حسن برکتی (مأمون) - سیدمحمد رضا امینی (وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان و نکیرین)- مسعود حجازی (عزرائیل و فضول)- بخشی نیا(صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام رضا)-محمد طوطی(امام جواد)-سیدحسن گل ختمی(اباصلت)- محمد رضایی(سلمانی)- امیرصفری(جبرئیل)
حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (نکیرین) - محمود معینی (پیر زن) - محمد زینعلی (عبدالصمد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۸

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفرقربان نژاد (امام رضا)-محمد طوطی(امام تقی)- امیر صفری (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- حسن برکتی پور(جبرئیل)
حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- محمود معینی (پیرزن)- یوسف معصومی(عبدالصمد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۸۹

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی(امام رضا)-محمد طوطی(امام جواد)- سیدحسن گل ختمی (اباصلت)- قربان نژاد(سلمانی)- حسن برکتی پور(جبرئیل)
حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- مسعود حجازی(عزرائیل وفضول)- یوسف معصومی(نکیرین)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۰

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مرحوم مشایخی(امام رضا)-محمد طوطی(امام تقی)- سیدحسن گل ختمی (اباصلت)-محمد رضایی(سلمانی)- قربان نژاد(جبرئیل)
حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)-حجازی مهر(صیاد وفضول)-معصومی(نکیرین)-سعیدی(عزرائیل)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۱

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محمد رضایی(امام رضا)-محمد طوطی(امام جواد)- گل ختمی (اباصلت)- امیر صفری(سلمانی)- محسن گیوه کش(جبرئیل)
حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- مسعود حجازی (صیاد وفضول) - علیرضا سعیدی (عزرائیل)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۲

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربانژاد(امام رضا)-محمد طوطی(امام جواد)- گل ختمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- امیر صفری (کور)
حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۳

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربان نژاد (امام رضا)- محمد حسین محبی(امام جواد) - گیوه کش (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- صفری (جبرئیل)
حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۴

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش (امام رضا)-محبی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- محمد رضایی (سلمانی)- امیر صفری (جبرئیل)
حاج حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۵

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
علاءالدین قاسمی (امام رضا)-فلاحتکار (امام جواد)- سیدحسن گلخطمی (اباصلت)- گیوه کش (سلمانی)- امیر صفری (جبرئیل)
سید محمدرضا امینی(مأمون)- حاج حسن برکتی (وزیر)- حاج مرتضی صفاریان (باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۶

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
مظفر قربان نژاد (امام رضا)- جواد مرادی (امام جواد)- گلخطمی (اباصلت)- حاج محمد رضایی ( سلمانی)- امیر صفری ( کور)
حاج حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- حاج مرتضی صفاریان ( باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

تعزیه امام رضا (ع) قودجان سال ۱۳۹۷

ذاکرین موافق ذاکران مخالف
محسن گیوه کش (امام رضا)- جواد مرادی (امام جواد)- امیر صفری ( اباصلت)- حاج محمد رضایی ( سلمانی)- مظفر قربان نژاد ( کور)
حاج حسن برکتی(مأمون)- سیدمحمد رضا امینی(وزیر)- حاج مرتضی صفاریان ( باغبان)- علیرضا سعیدی (حمید فضول) - بخشی نیا (صیاد)

نمادها و لوگو های فروشگاه طنین تعزیه قودجان خوانسار

logo-samandehi

ابزار اینستا گرام

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت به پرداخت ملت

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

کلیپ های طنین تعزیه در آپارات

>
Joomla Templates by JoomlaVision.com